Waste Framework Directive – WFD

Waste Framework Directive – WFD

Zbog velikog potencijala za recikliranje i ponovnu upotrebu, građevinski je otpad prepoznat i određen od strane Europske komisije kao jedan od prioritetnih smjerova za rješavanje, odnosno prepoznat je kao jedan prioritetnih problema za financiranje. Također, jedan od...
Postrojenja za reciklažu građevinske šute

Postrojenja za reciklažu građevinske šute

Pod građevinskim otpadom koji se može reciklirati u postrojenju spadaju sljedeći materijali: opeka, beton, armirani beton, asfalt, kamen i tome slični građevinski otpad. Postrojenje se sastoji od prilazne rampe, usipnog koša, primarne čeljusne drobilice, dijela za...
Gospodarenje građevinskim otpadom

Gospodarenje građevinskim otpadom

Građevni (građevinski) otpad mora se odvojeno skupljati i zatim reciklirati. Vlasnik građevnog otpada mora otpad predati tvrtki koja ima koncesiju za gospodarenje građevnim otpadom. Zabranjeno je odlaganje građevnog otpada na mjestu nastanka ili na lokacijama koje za...