Reciklirani materijal

Recikliranjem do ponovno iskoristivih vrijednih materijala u graditeljstvu! Učinkovitim gospodarenjem i obradom građevinskog otpada postiže se smanjenje potrebe iskorištavanja prirodnih resursa te ekološki odgovorno djelovanje u građevinarstvu. U Reciklažnom dvorištu Mišić nastaju reciklirani materijali kao što su drobljeni asfalt, beton i opeka, koji udovoljavaju važećim propisima te su ispitani od strane nadležnih laboratorija.

Reciklirani materijal

Recikliranjem do ponovno iskoristivih vrijednih materijala u graditeljstvu! Učinkovitim gospodarenjem i obradom građevinskog otpada postiže se smanjenje potrebe iskorištavanja prirodnih resursa te ekološki odgovorno djelovanje u građevinarstvu. U Reciklažnom dvorištu Mišić nastaju reciklirani materijali kao što su drobljeni asfalt, beton i opeka, koji udovoljavaju važećim propisima te su ispitani od strane nadležnih laboratorija.

Reciklirani
drobljeni
asfalt

Stari asfalt kao vrijedan resurs zahvaljujući postupku recikliranja! Drobljenjem ili mljevenjem otpada, tj. prethodno korištenog asfalta, nastaje takozvani reciklirani asfalt. Takav materijal može se dalje koristiti za kolničke i terenske konstrukcije.

Reciklirani drobljeni asfalt dobiva se sukladno svim relevantnim tehničkim propisima, te su njegova svojstva ispitana od strane nadležnih laboratorija. Višestrukom uporabom resursa kroz reciklažni ciklus doprinosi se učinkovitom gospodarenju otpadom.

Reciklirani
drobljeni
beton

Recikliranjem do korisne sekundarne sirovine! Umjesto odlaganja na deponije, prethodno korišteni beton može se obraditi i ponovno upotrijebiti kao građevinski materijal. U reciklažnom postupku betonski agregat se drobi čime se dobiva reciklirani beton koji nalazi višestruku primjenu u građevinarstvu.

Reciklirani drobljeni beton proizvodi se prema svim važećim standardima struke te se može koristiti u niskogradnji i visokogradnji. Smanjenjem potrebe za prirodnim resursima i odgovornim gospodarenjem otpadom doprinosi se očuvanju okoliša.

Reciklirana
drobljena
opeka

Ekološki prihvatljivo i ekonomski učinkovito korištenje otpadne opeke! Rušenjem zidanih građevina opeka ne gubi svoju iskoristivost te se daljnjim postupkom obrade odnosno drobljenja pretvara u reciklirani agregat. Time se dobiva nova sirovina koja se može koristiti primjerice za proizvodnju novih betonskih mješavina.

Postupak obrade otpada kojom nastaje reciklirana drobljena opeka odvija se u skladu sa svim važećim tehničkim propisima. Time se doprinosi ekološkoj odgovornosti i održivosti u građevinskom sektoru.